1.1 Tillämplighet

(1) www.avtalslagen2020.se avser att återspegla gällande rätt beträffande sådana förmögenhetsrättsliga avtalstyper som inte är specialreglerade i lag samt beträffande sådana förhållanden som inte är reglerade i speciallagar om särskilda avtalstyper.

(2) Parterna kan genom sitt avtal avvika från www.avtalslagen2020.se under förutsättning att det inte är fråga om tvingande rättsregler.

(3) www.avtalslagen2020.se omfattar inte familjerättsliga avtal, men kan tillämpas analogt när det är lämpligt.

(4) www.avtalslagen2020.se omfattar inte alla rättshandlingar.

Senast uppdaterad 23 mars 2022

1.1(1) Tillämpningsområde

www.avtalslagen2020.se är en beskrivning av svensk allmän avtalsrätt. Syftet är att återspegla gällande rätt i ”paragrafform” med kommentarer. Förhoppningen är att praktiserande jurister känner igen sig i interfacet eftersom det liknar en lag med lagkommentar. Förhoppningen är att webbsidan kan hjälpa juridiska ombud att hitta rättsliga grunder för anspråk samt hjälpa domare att formulera domskäl och att fungera effektivt vid processledning.

www.avtalslagen2020.se behandlar rättsliga problem som inte regleras i den ofullständiga och moderna avtalslagen från 1915, t.ex. vad som gäller om culpa in contrahendo, fastställande av avtals innehåll och avtalsbrott. Dessutom omstruktureras, omformuleras och utökas omfattningen av många lagbestämmelser i avtalslagen från 1915. I vissa avseenden avviker www.avtalslagen2020.se från strukturen och terminologin i 1915 års avtalslag. Jag har eftersträvat lättillgänglighet för en yngre generation jurister. Den avvikande strukturen och terminologin är avsedd att medföra samma materiella resultat vid rättstillämpningen.

www.avtalslagen2020.se är ingen lag, den har alltså inte antagits av Sveriges riksdag. Författningar, inklusive lagar som antagits av Sveriges riksdag är självklart en “starkare” rättskälla än www.avtalslagen2020.se. Med andra ord: Om en lagbestämmelse avviker från vad som framgår av www.avtalslagen2020.se, så har lagen företräde.

www.avtalslagen2020.se syftar, som sagt, till att återspegla innehållet i gällande svensk rätt (de lege lata). Jag har försökt att identifiera rättsreglerna genom att analysera rättskällor i form av författningar, analogier till författningar, motsatsslut till författningar, prejudikat från HD, förarbetsuttalanden, ändamålsanalyser (de lege sententia ferenda), juridisk doktrin – inklusive soft law instrument som UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), Principles of European Contract Law (PECL) och The Draft Common Frame of Reference (DCFR) – samt utländsk rätt.

Innehållet i gällande rätt är många gånger osäkert. Det kan bero på att starka rättskällor (författning och prejudikat) saknas eller på att rättskällor är motstridiga. I många fall har jag behövt göra gissningar om vilka rättsregler jag tror att HD kommer att formulera om den får möjlighet att ta ställning till det osäkra rättsläget (prognosteorin). Vissa frågor regleras inte i www.avtalslagen2020.se, trots att de hör hemma i avtalsrätten. Det kan bero på att det inte är möjligt att med tillräcklig säkerhet fastslå vad som är gällande rätt.

www.avtalslagen2020.se är inte min personliga drömlag. Om jag hade makt att påverka avtalsrättens innehåll skulle flera av bestämmelserna ha ett annat innehåll.

1.1(2) Tvingande och dispositiv rätt

Vissa bestämmelser i avtalslagen 1915 är dispositiva, vilket innebär att avtalsparterna kan avvika från dem genom sitt avtal. Andra bestämmelser är till sin natur tvingande, det gäller särskilt dem på www.avtalslagen2020.se kap. 6 om oskälighet.

1.1(3) Familjerättsliga avtal

Frågan om i vad mån förmögenhetsrätten gör sig gällande i familjerätten har diskuterats i litteraturen, se t.ex. Ö. Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2016; Ö. Teleman, Äktenskapsförord, 2020; K. Grönfors, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, s. 217.

Det finns många rättsfall där förmögenhetsrättslig avtalsrätt tillämpats analogt på familjerättsliga avtal, t.ex. NJA 1936 s. 598 (underhållsbidrag), NJA 1939 s. 167 (bodelningsavtal), NJA 1961 s. 124 B (underhållsbidrag till maka), NJA 1965 s. 345 (bodelningsavtal), NJA 1982 s. 230 (bodelningsavtal), NJA 2003 s. 650 (bodelning vid samboförhållande), NJA 2019 s. 23 ”Den betalande sambon” NJA 2020 s. 624 ”Den oskäliga skifteslikviden”, NJA 2021 s. 605 ”Diamanthandlarens gåvor”.

1.1(4) Rättshandlingar

Avtalslagen 1915 omfattar alla rättshandlingar. www.avtalslagen2020.se omfattar, till skillnad från avtalslagen 1915, endast rättshandlingar som är aktuella i samband med avtal. Vissa avtalsrättsliga rättshandlingar är ensidiga, t.ex. meddelanden om reklamation, och behandlas på webbsidan.

Det råder viss oklarhet om begreppet rättshandling, se uppsats av Oskar Mossbergs studentuppsats från 2013, Rättshandlingar och viljeförklaringar i förmögenhetsrätten, med hänvisningar till litteratur. I möjligaste mån har jag försökt att undvika begreppet rättshandling på www.avtalslagen2020.se.