Bakgrund och introduktion

Allmän introduktion

www.avtalslagen2020.se behandlar många rättsliga problem som inte regleras i den omoderna avtalslagen från 1915, t.ex. vad som gäller om culpa in contrahendo, fastställande av avtals innehåll och avtalsbrott. 

I vissa andra länder får praktiserande jurister svar på de flesta frågor genom att läsa i sina moderna avtalslagar med tillhörande lagkommentarer. www.avtalslagen2020.se syftar till att göra det lika enkelt för svenska jurister. Praktiserande svenska jurister som vill veta “vad som gäller” slipper nu i de flesta fall att läsa tusentals sidor doktrin. 

www.avtalslagen2020.se har inte antagits av Sveriges riksdag. Men det är ”lag” på så sätt att den visar vad som är gällande svensk rätt. Den är en beskrivning (ett “restatement”) av svensk avtalsrätt.

Lag som antagits av Sveriges riksdag är en “starkare” rättskälla än www.avtalslagen2020.se. I de många fall som saknar skriven lag, är emellertid www.avtalslagen2020.se ett rättskällekomplement till Högsta domstolens vägledande domskäl – på samma sätt som juridisk doktrin i bok- och artikelform. 

I vissa avseenden avviker www.avtalslagen2020.se från strukturen och terminologin i 1915 års avtalslag. Jag har eftersträvat lättillgänglighet för en yngre generation jurister. Den nya strukturen och terminologin medför samma materiella resultat vid rättstillämpningen.

www.avtalslagen2020.se är inte min personliga drömlag. Om jag hade makt att påverka avtalsrättens innehåll, skulle flera av bestämmelserna ha ett annat innehåll.

Vammen den 24 december 2020

Christina Ramberg

Varför behövs www.avtalslagen2020.se?

Praktiserande jurister behöver få enkel tillgång till vad som gäller. De är vana vid att ta till sig innehållet i gällande rätt via lagar och lagkommentarer. När det behövs en fördjupad analys, kan juristen gå vidare och med hjälp av hänvisningar i kommentarerna analysera relevanta rättsfall, förarbetsuttalanden, doktrin och soft law instrument. Problemet med avtalsrätten är att det ofta saknas skriven lag och därför saknas lagkommentarer. Det finns alltså ingen enkel ”ingång” till gällande rätt. Istället för lagtext, gäller oskrivna allmänna avtalsrättsliga regler som är svårtillgängliga. Avtalsrätten är på så vis dold för användaren.

www.avtalslagen2020.se är uppställd på samma sätt som en lag som antagits av Riksdagen. Den ger alltså praktiserande jurister en praktisk ”ingång” till avtalsrätten. Förhoppningen är att interfacet på www.avtalslagen2020.se ska ge en snabbare och mer överskådlig ingång än läroböcker, artiklar och monografier. Genom kommentarerna till bestämmelserna på www.avtalslagen2020.se får praktiserande jurister enkelt del av referenser till rättsfall, förarbetsuttalanden, doktrin och soft law instrument – på samma sätt som om det vore en kommentar till lag antagen av Riksdagen.

Från politiskt håll finns inga planer på att förenkla för praktiserande jurister att tillgodogöra sig innehållet i svensk avtalsrätt. Intill dess att Riksdagen antar en modern avtalslag, fungerar www.avtalslagen2020.se som ett ”näst bäst-verktyg” för praktiserande jurister.

På vad grundar sig www.avtalslagen2020.se?

www.avtalslagen2020.se är inte ”Den Perfekta Avtalslagen”. Den ger uttryck för gällande rätt – både det som är bra och dåligt med gällande rätt.

Bestämmelserna på www.avtalslagen2020.se baseras på 1915 års avtalslag – i de delar avtalslagen 1915 inte är obsolet eller dess innehåll har förändrats genom prejudikat. Beträffande sådana frågor som inte regleras i 1915 års avtalslag, baserar sig www.avtalslagen2020.se på oskrivna allmänna avtalsrättsliga regler så som de kommit till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen och svensk juridisk litteratur (doktrin). 

Strukturen på www.avtalslagen2020.se bygger på strukturen i moderna avtalslagar i andra länder, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Principles of European Contract Law och Draft Common Frame of Reference. 

Vid framtagande av www.avtalslagen2020.se har jag fått ovärderlig hjälp av många, på enskilda bestämmelser och på helheten. Jag vill rikta ett särskilt tack till:

Ann Björk

Erika P. Björkdahl

Michele Fara

Johnny Herre

Christian Hübinette

Svante O. Johansson

Paula Klami-Wetterstein

Hanna Larsson

Jori Munukka

Eric M. Runesson

Fredrik Sandström

Ulf Sallnäs

Fredrik Sonander

Ola Svensson

Magnus Wittbom

Sigrid Wittbom

Yohanna Öhrnergård

Jag (Christina Ramberg) som har skrivit www.avtalslagen2020.se är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Jag doktorerade 1992 och har varit professor sedan 1998 vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och universitetet i Utrecht. Förutom akademisk verksamhet har jag arbetat som tingsnotarie, ledamot i Hovrätten för Västra Sverige och som biträdande jurist på advokatfirman Vinge. Jag är ofta anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden samt som rådgivare till advokater och bolagsjurister. Det som framför allt har inspirerat mig vid framtagandet av www.avtalslagen2020.se är mitt mångåriga arbete i the Coordinating Committee in the Study Group for a European Civil Code och dess slutprodukt, the Draft Common Frame of Reference. Se min CV på www.christinaramberg.se.

kan praktiserande jurister använda www.avtalslagen2020.se?

www.avtalslagen2020.se fungerar för praktiserande jurister som en genväg till gällande rätt. www.avtalslagen2020.se hjälper juridiska ombud att “hitta” rättsliga grunder för anspråk och att formulera sin argumentation. Den hjälper domare att formulera domskäl och vid processledning.

Självklart måste användaren läsa www.avtalslagen2020.se kritiskt. Om användaren känner sig osäker på om www.avtalslagen2020.se stämmer, dvs. om den verkligen ger uttryck för gällande svensk rätt, kan användaren göra en självständig analys genom att ta del av 1915 års avtalslag, prejudikat, svensk doktrin och göra egna analogi eller e contrario-slut från andra lagar. 

Användaren rekommenderas att vara försiktig vid tillämpningen av www.avtalslagen2020.se, på samma sätt som en användare av en hundra år gammal lag måste vara vaksam på om och hur den gamla lagen fungerar i ett modernt sammanhang.

På startsidan ges en överblick av rubrikerna till alla bestämmelser. Varje bestämmelse (paragraf) ligger fast och ändras inte. Till varje bestämmelse följer en kommentar där jag beskriver hur bestämmelsen fungerar, vilka principer och intressen bestämmelsen grundar sig på samt vilka rättskällor som utgör stöd för min analys av bestämmelsens innehåll. Kommentarerna uppdaterar jag kontinuerligt. I inledningen till varje kommentar framgår när jag senast uppdaterat den.

Jag är mycket tacksam för alla förbättringsförslag till www.avtalslagen2020.se. I anslutning till varje bestämmelse finns en feed-back-ikon. Det går också bra att maila tips, frågor och kritik till mig: christina.ramberg@christinaramberg.se.

www.avtalslagen2020.se med www.avtalslagen2010.se

Det finns en föregångare till www.avtalslagen2020.se, nämligen www.avtalslagen2010.se. Det var dags för en stor revision av den tidigare produkten, framför allt på grund av de senaste tio årens många nya prejudikat från Högsta domstolen. Men också på grund av den större erfarenhet och förståelse jag fått i mellantiden. Ytterligare en anledning till revisionen är att jag velat ha större fokus på praktiserande juristers behov (och mindre fokus på studenter och forskare). Det glädjande stora gensvar som jag fått av de många användare som besökt www.avtalslagen2010.se har varit en stark drivkraft vid omarbetningen.

Nyheter

De största nyheterna är:

Strukturella förändringar m.m.

Strukturellt är det mesta sig likt med den största skillnaden att kapitlet om fastställande av avtalsinnehåll har flyttats så att det ligger före kapitlet om jämkning och ogiltighet (oskälighet).

En annan nyhet är att jag strävar efter att länka till material som är gratis tillgängligt. Dessa länkar är inte fullständiga. Jag utför länkningsarbetet successivt. Tipsa mig gärna om bra länknings-ställen.