FAQ


Är www.avtalslagen2020.se en rättskälla?
www.avtalslagen2020.se är i rättskällehänseende likställd med juridisk litteratur (doktrin) och alltså en mycket svag rättskälla. Lag som antagits av Sveriges riksdag är en "starkare" rättskälla, liksom prejudikat från HD. Många avtalsrättsliga frågor har inget svar i skriven lag. www.avtalslagen2020.se fungerar som en "genväg" för att analysera rättsfrågor som saknar svar i skriven lag.

Hur hänvisar man till www.avtalslagen2020.se?
I löpande text kan man skriva:
"C. Ramberg, www.avtalslagen2020.se 5.3(1)(a), den 15 januari 2020."

Varför är strukturen på www.avtalslagen2020.se inte likadan som i 1915 års avtalslag?
www.avtalslagen2020.se avviker från strukturen och terminologin i 1915 års avtalslag. Syftet har varit att förenkla för yngre jurister och sådana som inte har avtalsrätt som specialitet.

Det är inte möjligt att helt hålla sig till strukturen i 1915 års avtalslag eftersom det finns så många "hål" i den lagen, dvs. områden som inte regleras (t.ex. om avtalsbrott, avtalstolkning och prekontraktuellt ansvar).

Strukturen på www.avtalslagen2020.se bygger på strukturen i moderna avtalslagar i europeiska länder, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Principles of European Contract Law och Draft Common Frame of Reference.

Varför behövs www.avtalslagen2020.se?
Praktiserande jurister behöver få enkel tillgång till vad som gäller. De är vana vid att ta till sig innehållet i gällande rätt via lagar och lagkommentarer med referenser till prejudikat, lagförarbeten, analogier och litteratur. Men på avtalsrättens område saknas lagtext. Det finns alltså ingen enkel "ingång" till gällande rätt. Avtalsrätten ligger på så vis dold för användaren.

Layouten på www.avtalslagen2020.se liknar en lag som antagits av lagstiftaren med kommentarstext och referenser till prejudikat, förarbeten, litteratur och soft law instrument. Den har alltså ett för praktiserande jurister bekant interface.

Varför skriver inte Sveriges riksdag en modern avtalslag?
rån politiskt håll finns inga planer på att förenkla för praktiserande jurister att tillgodogöra sig innehållet i svensk avtalsrätt, trots att avtalet är den viktigaste byggstenen i en marknadsekonomi. Justitiedepartementet prioriterar andra saker.

Även om Justitiedepartementet skulle initiera ett arbete med en ny avtalslag, kan man anta att det skulle ta mycket lång tid innan en lag kan antas. Det beror på att en ny lag antagligen skulle eftersträva att vara "den bästa avtalslagen", dvs. lagstiftaren skulle inte bara kodifiera gällande avtalsrätt utan försöka ändra den befintliga avtalsrätten till det bättre. Det kräver svåra överväganden och måste begrundas noga och av många intressenter.

Intill dess att Sveriges riksdag antar en modern avtalslag, fungerar www.avtalslagen2020.se förhoppningsvis som ett hjälpsamt verktyg för praktiserande jurister.

På vad grundar sig www.avtalslagen2020.se?
Bestämmelserna på www.avtalslagen2020.se baseras på 1915 års avtalslag - i de delar den inte är obsolet eller dess innehåll har förändrats genom prejudikat. Beträffande sådana frågor som inte regleras i 1915 års avtalslag, baserar sig www.avtalslagen2020.se på oskrivna allmänna avtalsrättsliga regler så som de kommit till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen, regler i speciallagar (analogier) och svensk juridisk litteratur (doktrin).

Vem har skrivit www.avtalslagen2020.se?
www.avtalslagen2020.se skriven av Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Se hennes CV på www.christinaramberg.se .

Hur ska praktiserande jurister använda www.avtalslagen2020.se?
www.avtalslagen2020.se fungerar för praktiserande jurister ungefär på samma sätt som skriva lag antagen av Riksdagen. Den är en genväg till gällande rätt. www.avtalslagen2020.se hjälper juridiska ombud att "hitta" rättsliga grunder för anspråk och att bättre formulera sina krav. Och den hjälper domare att formulera domskäl.

I likhet med all juridisk litteratur, ska www.avtalslagen2020.se läsas kritiskt. I kommentarerna framgår när rättsläget är osäkert (vanligtvis genom att kommentarstexten är fetlagd och understruken). Även när det saknas sådana anmärkningar, är det viktigt att läsa det som påstås om innehållet i gällande rätt med ett kritiskt öga.

Om användaren känner sig osäker på om www.avtalslagen2020.se stämmer, dvs. om den verkligen ger uttryck för gällande svensk rätt, kan användaren göra en självständig analys genom att ta del av 1915 års avtalslag, prejudikat, svensk doktrin och göra analogi eller e contrario-slut från andra lagar.

Användaren kan i sina texter (inlagor, domskäl mm) göra referenser till www.avtalslagen2020.se eller avstå från att göra sådana referenser. Rekommendationen är att användaren överväger hur mottagaren kommer att uppfatta en referens. Det är fråga om samma övervägande som användare bör göra i samband med alla referenser till juridisk litteratur.

Kommer www.avtalslagen2020.se att revideras?
"Paragraftexterna" på www.avtalslagen2020.se föreligger i en fast version. Säkerligen kommer de att behöva uppdateras. Revidering kommer troligtvis att ske ungefär vart femte eller tionde år. Kommentarstexterna uppdaterats kontinuerligt med anledning av nya prejudikat, lagar och ny litteratur. Hur ofta sådan uppdatering sker beror på hur mycket tid Christina Ramberg har samt på vad hon råkar uppmärksamma.

Kan man ge synpunkter på www.avtalslagen2020.se?
Alla är välkomna att lämna förbättringsförslag, användarkommentarer eller ställa frågor antingen genom feed back-ikonerna på sidan, eller genom mail till christina.ramberg@christinaramberg.se.