8. Skenavtal

Parternas gemensamma partsavsikt ska gälla mellan dem när de har träffat ett avtal och avsiktligt gett det ett skriftligt innehåll som inte överensstämmer med deras gemensamma partsavsikt (skenavtal). Det skriftliga avtalsinnehållet ska emellertid gälla i förhållande till en tredje man som med fog förlitat sig på att texten återger avtalsparternas gemensamma partsavsikt.

KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE

Senast uppdaterad 18 juli 2020

Lagar: 34 § avtalslagen 1915

Rättsfall: NJA 1933 s. 389 II; NJA 1976 s. 235, NJA 1987 s. 167, NJA 2012 s. 725

Litteratur: J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2022, kap. 12.2; A. Adlercreutz & L. Gorton & E. Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, 2016, s. 326; Restatement of Nordic Contract Law § 4-7

Internationella instrument: PECL 6:103, DCFR II.-9:201,

När parter upprättar ett skriftligt avtalsdokument utan att det är allvarligt menat – dvs. utan att de genom handlingen avsåg att binda sig rättsligt vid det som framgår av avtalsdokumentet – är de inte rättsligt förpliktade i förhållande till varandra. Detta kallas för skenavtal eller avtal pro forma.

Den som påstår att det saknades avsikt att binda parterna rättsligt, har bevisbördan för sitt påstående.

En tredje man som i god tro förlitat sig på att dokumentet är rättsligt förpliktande kan ha rätt att åberopa avtalsdokumentet, t.ex. en person som förvärvat rättigheter enligt avtalet genom en fordringsöverlåtelse. HD modifierade emellertid detta genom NJA 2012 s. 725 där ett skenavtal fick viss rättsverkan i förhållande till en (eventuellt) godtroende part. Domen har sannolikt begränsat prejudikatvärde på grund av den stora oenigheten om i vilken utsträckning den part som förlitat sig på skenavtalet skulle tillräknas kunskap om skentransaktionen.

I NJA 1976 s. 235 hade ett faktoringbolag övertagit rätten till betalning av köparen enligt ett avbetalningskontrakt. Köparen hade på kontraktet felaktigt förklarat sig ha mottagit den köpta båten. HD ansåg att köparen inte medvetet gett kontraktet ett felaktigt innehåll och köparen blev därför inte förpliktad att betala till faktoringbolaget.